مزایای آواپرداخت

• اطلاع رسانی از طریق ابزار مرتبط و مستقیمِ تلفن

• تماس با مشترک و تطابق اجرائی با فرهنگ عموم مردم (کنش – واکنش)

• برقراری ارتباط با مشترک از طریق سرشماره آشنا و شناخته شده ۲۰۰۰ برای تلفن ثابت و سرشماره ۹۹۹۰ برای تلفن همراه

• ارسال آنونس با صدای رسا، جذاب و متناسب با جایگاه شرکت مخابرات

• اعلام صوتی اطلاعات تلفن مشترک جهت اختصاصی نمودن تماس با وی

• اعلام دوره بدهی و مبلغ بدهی مشترک به صورت متغیر از بانک اطلاعاتی

• ارائه انواع روشهای اعلام و وصول بدهی، متناسب با رفتار و سلیقه عموم مشترکین

• اتصال آنی مشترکین تلفن ثابت به سامانه ۲۰۰۰ و مشترکین تلفن همراه به سامانه ۹۹۹۰ بدون نیاز به وجود حساب های بانکی واسط

• تجمیع بانک اطلاعات یکپارچه از تلفن ثابت، تلفن همراه و ایمیل مشترکین

• بروزشدن بانک اطلاعاتی تلفن همراه مشترکین در هر دوره جهت تماس با مستاجرین یا مالکین

• ارسال پیامک به همراه نام و نام خانوادگی مشترک به جهت سفارشی سازی پیامهای ارسالی

• انجام تماس با مشترک به محض دریافت شماره هدف و ورود به بانک اطلاعاتی به صورت هوشمند

• مدیریت در زمان بندی ارسال تماس ها به تفکیک هر شماره خاص

• امکان تماس مجدد آنی با شماره های پاسخ داده نشده

• گزارشگیری حرفه ای و گردآوری انواع تحلیل های مربوط به شکل رفتار مشترکین و خروجی سامانه