معرفی آواپرداخت

پروژه وصول بدهی مشترکین با برند تجاری آواپرداخت، توسط شرکت فراز فنون مرکزی جهت ارائه به شرکت مخابرات ایران در مناطق مخابراتی اجرا و عملیاتی شده است و فرصت پرداخت امن، سریع و آسان را بر بستر تلفن ثابت و همراه مهیا می کند.
نکته قابل توجه در این سامانه، انجام تماس با مشترک از سوی سامانه میباشد. پس از تماس سامانه با مشترک، صورتحساب دوره و میاندوره، میزان بدهی قطعی، مقادیر تخفیف و دیگر جزئیات مربوط به صورتحساب مشترکین هدف، در قالب سناریویی آمیخته به انواع اطلاعات اختصاصی هر مشترک شامل شماره تلفن، مبلغ بدهی، دوره بدهی و … به ایشان اعلام می شود و سپس پرداخت، از طریق ۵ روش کاملا متفاوت، به مشترک پیشنهاد میگردد.